اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

زاویه سوم

1

2

3

امتحان می کنیم