اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

کجایی ادیسون

اینم عاقبت یک روز بارونی و بی برقی و بی تلفنی و بیکاری در محل کار و یک مشت کارمند شکمویه زیر کار در رو و یک رئیس خودمانی


از نمای بغل


از نمای بالا


اینم از نمای نزدیکته نوشت:

۱. دل همتون بسوزهنسخه قابل چاپ | تاریخ: 13 بهمن 1389 ساعت:08:59 | نویسنده:جیغ