اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

سلام خدا


امشب ، حال خوبی دارم و خدایا فقت از تو سپاسگزارمنسخه قابل چاپ | تاریخ: 2 تیر 1392 ساعت:23:45 | نویسنده:جیغ