اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

شمارش معکوس تو ...

آرام شروع به مردن  کردی در من  و من دوست نداشتنت را آغاز ....


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 23 مهر 1394 ساعت:14:22 | نویسنده:جیغ