X
تبلیغات
زولا
اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

حاضرجواب

نقل است که از یک آخوند حاضر جواب اصفهانی پرسیدند که آیا تا به حال پیش آمده است که در پاسخ به متلکی ناتوان شوی جواب داد یک بار! و آن موقعی بود که یک سپیده‌دم بارانی برای پیشنمازی به مسجد  می رفتم و کوچه پر از گل و لای بود. ناگهان در یک چاه فاضلاب افتادم و تا کمر در مدفوع و ادرار فرو رفتم... در فکر این بودم که اگر به منزل برگردم و لباس خود را عوض کنم، نماز مومنان قضا خواهد شد و اگر با همین وضع به مسجد بروم که نمی‌توانم نماز را اقامه کنم که خانم جوانی رسید و مرا که در آن حالت دید با لبخند شیطنت آمیزی پرسید:

حاج آقا چرااینقدر تو خودتون فرو رفتین؟!!!!