اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

یک فرضیه

 
|

|

|

|

|

|


به نظر شما این آقا داشته چیکار می کرده که مرده؟!!!