تیم ورک

خب تقریبن کار پیشرفت خوبی داره، تیم داره کم کم بزرگ میشه اما وجود یه آدم منفی باف توی تیمم داره تمام انرژیمو ازم می گیره.

به هیچ صراطی مستقیم نمیشه...