اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

۴

خدایم!

اینجا، آنجا، همه جا

به جست و جوی تو بر آمده ام،

اما تو را نمی یابم!

متبرکم گردان

تا بیاموزم به فضای خاموش درونم روم.

احساسات شوریده، غرور، شهوت،

نفرت و طمع را از من بر گیر

و مرا سرشار از وجود خود گردان.


آی لاو یو خدا


ته نوشت:
1. دعا کردن برای بدست اوردن انچه می خواهی رضایت بخش است، اما هرگز چیز جدیدی به تو نمی اموزد.

2. اگر در آخر روز مثل سگ احساس خستگی کردی، احتمالا تمام روز مثل سگ غرغر کرده ای.


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 16 دی 1388 ساعت:11:19 | نویسنده:جیغ